دنیاتوکودکان و والدین - دنیاتو

دسته: کودکان و والدین

راهنمای تربیت کودکان در بلوغ جنسی و جسمی

راهنمای تربیت کودکان در بلوغ جنسی و جسمی تغییرات روحی و روانی بسیاری از کودکان در سنینی که وارد نوجوانی می شوند جزو مشکلات خانواده ها می باشد. تغییرات روحی و روانی   همراه با تغییرات جسمی و همچنان تغییرات جنسی همراه خواهد بود. در این مقاله قصد داریم تا بلوغ فیزیکی و جسمی کودکان در دوره اول نوجوانی و  و…

مهم ترین خطرات تک فرزندی برای خانواده چیست؟

مهم ترین خطرات تک فرزندی برای خانواده چیست؟ در دو دهه اخیر آمار باروری در کشورمان به شدت کاهش یافته است، به طوری که بیش از ۳۳ درصد از خانواده ها یا تک فرزند می باشند یا دارای فرزند نمی باشند. تک فرزندی در یک خانوداده موجب پیامد ها و آثار بسیار زیان بار در خانواده می شود که عدم…