دنیاتورفتار از کودکی تا نوجوانی - دنیاتو

دسته: رفتار از کودکی تا نوجوانی

راهنمای تربیت کودکان در بلوغ جنسی و جسمی

راهنمای تربیت کودکان در بلوغ جنسی و جسمی تغییرات روحی و روانی بسیاری از کودکان در سنینی که وارد نوجوانی می شوند جزو مشکلات خانواده ها می باشد. تغییرات روحی و روانی   همراه با تغییرات جسمی و همچنان تغییرات جنسی همراه خواهد بود. در این مقاله قصد داریم تا بلوغ فیزیکی و جسمی کودکان در دوره اول نوجوانی و  و…