دنیاتوتعلیم و تربیت - دنیاتو

دسته: تعلیم و تربیت

مهم ترین خطرات تک فرزندی برای خانواده چیست؟

مهم ترین خطرات تک فرزندی برای خانواده چیست؟ در دو دهه اخیر آمار باروری در کشورمان به شدت کاهش یافته است، به طوری که بیش از ۳۳ درصد از خانواده ها یا تک فرزند می باشند یا دارای فرزند نمی باشند. تک فرزندی در یک خانوداده موجب پیامد ها و آثار بسیار زیان بار در خانواده می شود که عدم…