دنیاتوداستان های خواندنی - دنیاتو

دسته: داستان های خواندنی

چند حکایت طنر و آموزنده که از خواندش ضرر نخواهید کرد (سری اول)

  چند حکایت طنر و آموزنده ;     فن سخن گفتن: بل رینو می گوید: انسان وقتی که بلند حرف می زند صدایش را می شنود اما وقتی که آهسته حرف بزند دیگران به گفته اش گوش نمی دهند.     نزد دامپزشک برو: مردی نزد طبیب رفت و از درد شکم فریاد می کرد. گفت: برای خدا به…